Open navigation

Công văn 83/TCT-KK ngày 09/01/2024 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/TCT-KK

V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4704/CTCTH-TTHT ngày 29/9/2023 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 47, khoản 3 Điều 142, khoản 5 Điều 143 Luật Quản lý thuế năm 2019;

- Căn cứ khoản 1 Điều 9, khoản 6 Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);

- Căn cứ khoản 1đ, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế năm 2019.

- Nội dung xử phạt vi phạm hành chính về thuế khi chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3816/TCT-PC ngày 14/10/2022 gửi Cục Thuế thành phố Cần Thơ, đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn (để b/c);
- Các Vụ: CS, PC, DNNCN;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.