Open navigation

Công văn 114/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2024 Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/TCHQ-GSQL

V/v địa điểm kinh doanh của DNCX

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu tại công văn số 9003/HQHP-GSQL ngày 19/9/2023 và công văn số 9934/HQHP-GSQL ngày 16/10/2023, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5624/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2023 trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 20/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 10750/BKHĐT-QLKKT về việc địa điểm kinh doanh của DNCX; căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hoạt động của doanh nghiệp chế xuất được quy định tại Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP không quy định về việc áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 10750/BKHĐT-QLKKT ngày 20/12/2023 để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết./.

(Gửi kèm công văn số 10750/BKHĐT-QLKKT ngày 20/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.