Open navigation

Công văn 692/VPCP-KTTH ngày 29/01/2024 Thực hiện các kiến nghị giải pháp ổn định và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/VPCP-KTTH

V/v thực hiện các kiến nghị, giải pháp ổn định và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 10152/NHNN-DBTK ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại công văn số 4612/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung báo cáo tại văn bản số 10152/NHNN-DBTK ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bản chụp kèm theo) theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các giải pháp ổn định và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chủ động theo thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ- CP của Chính phủ ngày 05 tháng 1 năm 2024, theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế và trong nước, đánh giá tác động đến cán cân thanh toán quốc tế, kịp thời phân tích, dự báo và thực hiện các giải pháp ổn định và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: TC, CT, KHĐT, LĐ-TBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Vụ: TH;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.