Open navigation

Công văn 7156/BNV-CCHC ngày 06/12/2023 Triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

BỘ NỘI VỤ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7156/BNV-CCHC 

V/v triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
 - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Quyết định số 757/QĐ-BNV ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ (gọi tắt là bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Về công tác tự đánh giá, chấm điểm

a) Tiêu chí đánh giá và quy trình đánh giá:

- Năm 2023, tiếp tục thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC theo quy định tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030.

- Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được, các bộ, tỉnh triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần và gửi Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6328/BNV-CCHC ngày 12/12/2022 đối với cấp bộ và Công văn số 6203/BNV-CCHC ngày 08/12/2022 đối với cấp tỉnh.

b) Thời hạn thực hiện tự đánh giá:

Các bộ, tỉnh phê duyệt Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và hoàn thành việc nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC chậm nhất là ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sau thời hạn quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

2. Về công tác điều tra xã hội học (XHH)

a) Mẫu phiếu điều tra XHH:

Năm 2023, tiếp tục sử dụng bộ phiếu điều tra xã hội học được thiết kế cho từng nhóm đối tượng cụ thể, được ban hành tại Quyết định số 29/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

b) Đối tượng, số lượng mẫu điều tra XHH:

- Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, thực hiện điều tra XHH 05 nhóm đối tượng với số lượng mẫu cụ thể như sau:

+ Lãnh đạo cấp vụ: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo cấp vụ thuộc bộ (bao gồm: Lãnh đạo vụ, cục, tổng cục và tương đương).

+ Lãnh đạo cấp sở: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo cấp sở đánh giá cho bộ chủ quản (Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương).

+ Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc các sở đánh giá cho bộ chủ quản (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương).

+ Công chức phụ trách cải cách hành chính của bộ: Khảo sát mỗi đơn vị thuộc bộ 02 công chức phụ trách cải cách hành chính.

+ Lãnh đạo Hội/Hiệp hội: Khảo sát tất cả lãnh đạo các Hội/Hiệp hội đánh giá cho bộ chủ quản (Các bộ, cơ quan có nhiều Hội/Hiệp hội thì lựa chọn tối đa 5 Hội/Hiệp hội. Trường hợp Lãnh đạo của Hội/Hiệp hội không thể trả lời được phiếu điều tra XHH do nhiều nguyên nhân khác nhau thì lấy danh sách Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Hội/Hiệp hội).

- Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, thực hiện điều tra XHH 04 nhóm đối tượng với số lượng mẫu cụ thể như sau:

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh: Khảo sát tất cả số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh (những trường hợp đặc biệt khó khăn trong quá trình khảo sát thì báo cáo Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết).

+ Lãnh đạo cấp sở: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương).

+ Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương).

+ Lãnh đạo UBND cấp huyện: Khảo sát tất cả số lượng lãnh đạo UBND cấp huyện (Chủ tịch, Phó Chủ tịch).

Lưu ý: Trường hợp trùng lặp đối tượng khảo sát giữa nhóm đối tượng Đại biểu HĐND cấp tỉnh với các nhóm đối tượng khác thì ưu tiên lựa chọn vai trò Đại biểu HĐND cấp tỉnh.

c) Lập, gửi danh sách đối tượng điều tra XHH:

- Các bộ, tỉnh thực hiện tổng hợp, nhập danh sách đối tượng điều tra XHH vào phần mềm điều tra XHH của Bộ Nội vụ theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm điều tra XHH

Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại địa chỉ http://caicachhanhchinh.gov.vn và lựa chọn mục “Đăng nhập dành cho cán bộ, công chức” để đăng nhập vào phần mềm điều tra XHH theo tên tài khoản đã được Bộ Nội vụ cung cấp.

Bước 2: Nhập danh sách các đối tượng

Lựa chọn chức năng Khảo sát Chỉ số CCHC > Nhập danh sách đối tượng và tiến hành nhập danh sách đối tượng điều tra XHH theo mẫu đã được định dạng sẵn trên phần mềm.

Bước 3: Rà soát, gửi danh sách về Bộ Nội vụ

Sau khi hoàn thành việc nhập danh sách, các bộ, tỉnh rà soát, kiểm tra lại danh sách, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ theo yêu cầu. Lựa chọn chức năng “Gửi danh sách” để gửi danh sách đối tượng điều tra XHH về Bộ Nội vụ.

d) Theo dõi tiến độ, đôn đốc trả lời phiếu khảo sát:

- Trong quá trình các nhóm đối tượng nhận phiếu khảo sát qua hòm thư điện tử và thực hiện trả lời phiếu, các bộ, tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ trả lời phiếu để bảo đảm hoàn thành trong thời hạn quy định.

- Các bộ, tỉnh đăng nhập phần mềm và lựa chọn chức năng Khảo sát Chỉ số CCHC > Chi tiết tiến độ khảo sát để theo dõi tiến độ trả lời phiếu của các nhóm đối tượng điều tra XHH.

- Nghiêm cấm mọi hình thức can thiệp trái quy định vào việc trả lời phiếu khảo sát. Trường hợp phần mềm phát hiện có vi phạm sẽ hủy toàn bộ kết quả khảo sát và xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.

đ) Thời hạn thực hiện điều tra XHH:

- Thời hạn các bộ, tỉnh tổng hợp, nhập dữ liệu và gửi danh sách về Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2023.

- Thời hạn các đối tượng trả lời phiếu khảo sát chậm nhất là ngày 10 tháng 01 năm 2024

3. Tổ chức thực hiện

Để việc triển khai công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Giao cơ quan, đơn vị chủ trì làm đầu mối phối hợp với Bộ Nội vụ, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, giám sát các nhóm đối tượng thực hiện nhiệm vụ trả lời phiếu điều tra XHH theo yêu cầu của Bộ Nội vụ bảo đảm khách quan, trung thực, đúng đối tượng, đúng tiến độ; an toàn, bảo mật thông tin phiếu điều tra. Kịp thời đề xuất với Bộ Nội vụ để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để phối hợp giải quyết.

- Cử cán bộ đầu mối phụ trách công nghệ thông tin để phối hợp với Bộ Nội vụ xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình gửi, nhận và trả lời phiếu khảo sát qua hệ thống hộp thư công vụ của các bộ, tỉnh. Văn bản cử cán bộ đầu mối phụ trách công nghệ thông tin (Họ và tên, chức vụ, số điện thoại di động) gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý và công chức thuộc phạm vi quản lý về mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của đội ngũ này trong việc thực hiện trả lời phiếu khảo sát, đánh giá kết quả, hiệu quả cải cách hành chính của bộ, tỉnh.

- Quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nội vụ trong triển khai công tác điều tra XHH.

Trên đây một số nội dung triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để kịp thời giải quyết theo địa chỉ sau:

- Tiếp nhận, giải quyết vướng mắc của các bộ: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; điện thoại: 0912.52.14.64; email: nguyenmanhcuong@moha.gov.vn.

- Tiếp nhận, giải quyết vướng mắc của các tỉnh: Ông Phùng Doãn Hưng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; điện thoại 0982.627.828; email: phungdoanhung@moha.gov.vn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Các bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Vụ: Công chức, viên chức, Tổ chức - Biên chế, Chính quyền địa phương (để thực hiện);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Trọng Thừa

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.