Open navigation

Công văn 368/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2024 Tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/TCHQ-GSQL

V/v tăng cường kiểm soát thực phm nhập khu

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương tại Thông báo kết luận số 382/TB-VPCP ngày 16/9/2023, kiến nghị tại công văn số 7692/CV-BCĐTƯATTP ngày 29/11/2023 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, nhm tăng cường, kiểm tra, kiểm soát để phòng chống và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi nhập lậu, nhập khẩu các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

Căn cứ khai báo của doanh nghiệp, tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thực phẩm doanh nghiệp khai báo với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đ xác định thực phẩm được thông quan trên cơ sở thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm/bản công bố sản phm.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan chức năng, cơ quan kiểm tra trong trường hợp có nghi vn về thực phẩm khai báo, nhưng không đủ cơ sở để xác định chính xác mặt hàng thực phm nhập khẩu để áp dụng chính sách quản lý theo đúng quy định.

Trường hợp có nghi vấn, thông tin về chất lượng, hạn sử dụng, nguồn gốc không đảm bảo theo quy định thì thực hiện chuyển kiểm tra thực tế (đối với hàng hóa chưa thông quan) hoặc dừng hàng qua khu vực giám sát (đối với hàng hóa đã thông quan) để kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, có vướng mc phát sinh thì trao đổi kịp thời với cơ quan kiểm tra chuyên ngành và báo cáo v Tổng cục Hải quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (
3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thế Việt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.