Open navigation

Công văn 521/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2024 Ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24_7

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/TCHQ-TXNK

V/v ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
 - Ngân hàng Cathay United Bank - CN TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Ngân hàng Cathay HCM) ngày 29/01/2024 và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bổ sung Ngân hàng Cathay HCM vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 01/02/2024.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng Cathay HCM, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/hq-paygate-gateway/services/TTDTPortal

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu Ngân hàng Cathay HCM:

- Phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng Cathay HCM báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
 - Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.