Open navigation

Công văn 379/VPCP-QHĐP ngày 17/01/2024 Chuẩn bị Phiên họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết 98_2023_QH15 chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/VPCP-QHĐP 

V/v chuẩn bị Phiên họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 98/2023/QH15 chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
 - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo Công văn số 223/VPCP-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2024 về việc chuẩn bị Phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chương trình, nội dung, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ 2. Thời gian tổ chức Phiên họp dự kiến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn (muộn nhất trước ngày 04 tháng 02 năm 2024).

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 để kịp ban hành trước Phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo 850.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý/Thư ký của TTg và các PTTg; các Vụ, Cục: CN, KTTH, PL, TCCV, KSTT;
- Lưu: VT, QHĐP (2b). NQ

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.