Open navigation

Công văn 286/CCPT-ATTP ngày 19/02/2024 Braxin dừng nhập khẩu cá rô phi (Tilapia)

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/CCPT-ATTP

V/v Braxin dừng nhập khẩu cá rô phi (Tilapia)

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Braxin;
 - Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng;

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) nhận được công thư số 65/2024/SDA/MAPA ngày 14/2/2024 của Cơ quan kiểm dịch động thực vật, Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Braxin (MAPA) về việc dừng nhập khẩu cá rô phi (Tilapia) từ Việt Nam xuất khẩu vào Braxin kể từ ngày 14/2/2024 cho đến khi có kết luận rà soát rủi ro bệnh do virut TiLV theo Quyết định số 270 ngày 9/2/2024 của MAPA (Công thư của MAPA gửi kèm).

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo và đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản trong Danh sách xuất khẩu sang Braxin:

- Dừng xuất khẩu cá rô phi (Tilapia) sang thị trường Braxin theo yêu cầu của Cơ quan kiểm dịch động thực vật, Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Braxin (MAPA) kể từ ngày 14/2/2024.

- Chủ động cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu thị trường Braxin.

2. Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng tổ chức phổ biến các doanh nghiệp thuộc địa bàn quy định trên của MAPA.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn xử lý./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Thú y;
- Chi cục Nam bộ, Trung bộ (để t/h);
- VASEP;
 - Lưu: VT, ATTP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Bá Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.