Open navigation

Công văn 1297/VPCP-KSTT ngày 29/02/2024 Đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị 27_CT-TTg

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/VPCP-KSTT

V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
 - Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao1, thời gian vừa qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Đến nay, 62/63 địa phương đã hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; 50 địa phương đã hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu số hóa phục vụ thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có sự cải thiện rõ rệt (trong tháng 1, 2 năm 2024, bộ, ngành đạt 63,8%, tăng 35% so với năm 2023; địa phương đạt 50,8%, tăng gần 8% so với năm 2023); tổng số hồ sơ trực tuyến tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia tháng 1, 2 năm 2024 (tính đến 25 tháng 02 năm 2024) là 1.454.201 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến được các bộ, ngành, địa phương xử lý đúng hạn là 87%, tăng 32% so với tháng 12 năm 2023,… Tuy nhiên, qua theo dõi, tổng hợp, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo đúng tiến độ hoặc kết quả thực hiện chưa cao như: Còn 11/22 bộ, cơ quan ngang bộ chưa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để kết nối, chia sẻ giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 18 bộ, ngành chưa hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ tái sử dụng thông tin dữ liệu số hóa còn thấp (địa phương mới đạt 9,39%; bộ, ngành chỉ đạt 1%),…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn rà soát, kiểm tra, khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng được giao, cụ thể như sau:

1. Đề nghị các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Y tế; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến (Phụ lục I kèm theo) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề nghị các Bộ: Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

3. Đề nghị 14 bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an, Y tế; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại giao; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bạc Liêu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Cao Bằng; Đắk Nông; Đồng Nai; Khánh Hòa; Long An; Phú Yên; Quảng Bình; Sơn La; Thái Bình; Thừa Thiên Huế hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

4. Đề nghị 17 Bộ, ngành: Thông tin và Truyền thông; Công an; Ngoại giao; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ2; Tài chính; Công Thương; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Ủy ban dân tộc; Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn thành việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Việc rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý (bao gồm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành và địa phương) có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ; và cập nhật, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định tại Chương III Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

5. Đề nghị các Bộ: Bộ Tư pháp (Hệ thống quản lý hộ tịch điện tử; Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hệ thống đăng ký hộ kinh doanh); Bộ Giao thông vận tải (Hệ thống quản lý vận tải đường bộ; Hệ thống quản lý đăng ký giấy phép lái xe); Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai); Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội); Bộ Xây dựng (Hệ thống cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và cung cấp thông tin quy hoạch; Hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề); Bộ Tài chính (Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách); Bộ Y tế (Hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề) hoàn thành kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin trên với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, tránh tiếp diễn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động.

6. Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa Cổng thông tin một cửa Quốc gia với Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi cho tiếp cận, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ: Công an; Công Thương; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn hóa thông tin, mã thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia phù hợp với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; khẩn trương hoàn thành việc triển khai, cung cấp các thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản lý trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia và thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu3 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân 08 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: An Giang; Bà Rịa - Vũng Tàu; TP Cần Thơ; Đắk Nông; Kiên Giang; Sóc Trăng; Tây Ninh; TP Hồ Chí Minh hoàn thành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Đề nghị 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bắc Kạn; Hà Tĩnh; Hậu Giang; Khánh Hòa; Lai Châu; Nam Định; Ninh Thuận; Phú Yên; Quảng Ninh; Sơn La; Tây Ninh; TP Hà Nội; TP Hải Phòng; Thanh Hóa; Hưng Yên; Lào Cai; Thừa Thiên Huế; Vĩnh Phúc chưa triển khai hoặc triển khai có lúc còn gián đoạn đối với dịch vụ công trực tuyến Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện rà soát, tích hợp, cung cấp đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch công Quốc gia quá hạn đang xử lý (Phụ lục II kèm theo); thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại điểm đ, khoản 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Đồng chí./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Thường trực TCT Đề án 06 (Bộ Công an);
- Các Tập đoàn: VNPT, EVN;
- VPCP: BTCN Vụ TH, TTĐTCP;
 - Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn


1 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06).

2 Riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ chưa hoàn thành đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

3 Đã kết nối, tích hợp được 12/250 thủ tục hành chính (đạt 4,8%); còn lại 238 thủ tục hành chính.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.