Open navigation

Công văn 81/TB-VPCP ngày 06/03/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN LƯU QUANG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo; cùng dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban thường trực, các Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương có liên quan.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo; ý kiến phát biểu của các Thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 về triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, Bộ Nội vụ đã kịp thời tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 công điện; các bộ, cơ quan trung ương liên quan đã chủ động và kịp thời ban hành sớm 14 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đồng bộ, cụ thể, chi tiết; các địa phương đã chủ động, tích cực quán triệt và triển khai nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn; nhiều địa phương thực hiện quyết liệt, tích cực, đề xuất sắp xếp nhiều ĐVHC cấp huyện, cấp xã bảo đảm yêu cầu theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, còn có một số tồn tại, vướng mắc cần tập trung giải quyết như: (1) Việc sắp xếp ĐVHC nông thôn với ĐVHC đô thị còn gặp nhiều khó khăn do phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; (2) Thời gian thực hiện sắp xếp gấp, đồng thời phải tiến hành chặt chẽ, qua nhiều thủ tục nên các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU

Việc sắp xếp ĐVHC là một nhiệm vụ hệ trọng nhưng phức tạp, tác động lớn đến tâm lý của người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi thực hiện sắp xếp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan quán triệt quan điểm chỉ đạo đã được nêu tại các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, theo đó cần chú trọng thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, tôn trọng kiến nghị hợp lý của các địa phương về các đặc thù của từng vùng, miền, địa bàn trong cả nước; rút gọn và thực hiện đồng thời các quy trình, thủ tục để bảo đảm tiến độ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

2. Các bộ, ngành trung ương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc xây dựng Đề án sắp xếp của từng địa phương cũng như quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC.

3. Làm tốt công tác truyền thông dưới nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các chủ thể có liên quan, bị tác động và ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp.

4. Một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới

a) Bộ Nội vụ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động hướng dẫn, đôn đốc các địa phương; có cơ chế tiếp nhận thông tin từ địa phương, tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo có liên quan để xử lý, tháo gỡ trong thời gian ngắn nhất, hiệu quả nhất. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận tại cuộc họp này, hoàn thiện và ký Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ký ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của năm 2024 và phân công các Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn để làm căn cứ thực hiện; chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ Đề án của các địa phương theo hướng ưu tiên các địa phương có số lượng ĐVHC thực hiện sắp xếp không nhiều, đã hoàn thiện xong Đề án sớm so với thời hạn yêu cầu; phân nhóm các địa phương trình hồ sơ Đề án theo các đợt, tránh dồn vào một thời điểm.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và đề xuất xử lý các vướng mắc đối với 10 địa phương đã được phê duyệt quy hoạch tỉnh trước khi có Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15; Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và đề xuất xử lý các vướng mắc đối với 10 địa phương đã được phê duyệt quy hoạch tỉnh trước khi có Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15; theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các địa phương về việc bố trí kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

c) Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có bổ sung đối tượng là các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp) vào cuối Quý I/2024; hướng dẫn việc dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định.

d) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác quy hoạch và phân loại đô thị để bảo đảm tiến độ xây dựng và trình hồ sơ Đề án sắp xếp của các địa phương hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Các bộ, cơ quan trung ương căn cứ kiến nghị, đề xuất của các địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của địa phương gửi các bộ, cơ quan trung ương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

e) Thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn cần nâng cao trách nhiệm, bám sát tình hình triển khai ở các địa phương để bảo đảm tiến độ hoàn thành công tác sắp xếp ĐVHC trong tháng 9 năm 2024. Bộ Nội vụ cử cán bộ, công chức chuyên môn giúp cho các Thành viên Ban Chỉ đạo trong việc khảo sát và làm việc với các địa phương được phân công phụ trách.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: TCCV, KTTH, TH;
 - Lưu: VT, NC (3), M.Linh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Cao Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.