Open navigation

Công văn 1628/NHNN-CSTT ngày 06/03/2024 Công bố lãi suất cho vay

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/NHNN-CSTT

V/v công bố lãi suất cho vay

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng;
 - Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Qua báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) theo yêu cầu tại công văn số 1117/NHNN-CSTT ngày 07/02/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về báo cáo tình hình công bố lãi suất, đến nay các TCTD đã cơ bản công bố thông tin về lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN. Tuy nhiên, một số TCTD vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện việc công bố lãi suất cho vay. Vì vậy, để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc công bố lãi suất, NHNN yêu cầu các TCTD như sau:

1. Tiếp tục thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 05/3/2024 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, Thông báo số 527/TB-VPCP ngày 18/12/2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, và của NHNN tại Công văn số 9759/NHNN-TD ngày 21/12/2023, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024, Công văn số 1117/NHNN-CSTT ngày 07/02/2024.

2. TCTD tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của TCTD; giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố; chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng (nếu có). TCTD (Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát, bộ phận tuân thủ, bộ phận kiểm toán nội bộ và các bộ phận chức năng có liên quan của TCTD) có trách nhiệm thường xuyên giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

3. Gửi đường dẫn (link) của Chuyên mục công bố các loại lãi suất nêu tại mục 1 công văn này về NHNN (địa chỉ email: cstt6@sbv.gov.vn) trước ngày 01/4/2024; trường hợp TCTD thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 02 ngày làm việc với NHNN. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 024.38246952.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Các Vụ: TDCNKT, PC, TTh, DBTK;
- Cơ quan TTGSNH, Cục CNTT;
- NHNN CN tỉnh, TP;
 - Lưu: VP, Vụ CSTT (N.T.H.Loan).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC Phạm Thanh Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.