Open navigation

Công văn 1104/TCT-KK ngày 20/03/2024 Vướng mắc về tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của hộ kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1104/TCT-KK

V/v vướng mắc về tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 133/CTHGI-NVDTPC ngày 26/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang báo cáo vướng mắc trong thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

“Điều 91. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

2. Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo…”.

“Điều 92. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Về vướng mắc và kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Hà Giang liên quan việc tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc địa bàn các xã xa trung tâm huyện thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh, không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc và kiến nghị của cơ quan thuế và sẽ có ý kiến với Bộ Kế hoạch và đầu tư để nghiên cứu, xem xét.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Giang được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ DNNCN;
- Website (TCT);
 - Lưu: VT, KK (2b). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.