Open navigation

Công văn 968/TCT-PC ngày 14/03/2024 Thực hiện Quyết định 183_QĐ-TCT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/TCT-PC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024.

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Vụ/ đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế;
 - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các Luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản QPPL của các đối tượng thi hành và thực thi hiệu quả, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trên cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024; căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2024, Tổng cục Thuế đề nghị các Vụ/ đơn vị và Cục Thuế các tỉnh thành phố căn cứ tình hình cụ thể của từng đơn vị để tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 đảm bảo những yêu cầu sau:

1. Gắn hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính thuế với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoạt động hướng dẫn chính sách thuế với chương trình công tác hàng tháng, quý của đơn vị.

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới nhiều hình thức đa dạng như: Hệ thống phát thanh, đài truyền hình, các báo viết, báo mạng...vv. Thực hiện thường xuyên việc cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tới các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó tạo kênh thông tin quan trọng trong việc lấy ý kiến rộng rãi đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình soạn thảo.

3. Đẩy mạnh hoạt động phổ biến, tuyên truyền với các hình thức như tổ chức giới thiệu, tập huấn để công chức ngành thuế và người nộp thuế hiểu, nắm vững các nội dung cơ bản của Luật Quản lý thuế, các văn bản QPPL hướng dẫn thực hiện Luật nêu trên và các văn bản QPPL về thuế mới được ban hành trong năm 2023, 2024.

4. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân và đặc biệt là toàn thể cán bộ công chức ngành thuế trên địa bàn trong thời gian triển khai “Ngày pháp luật Tài chính” và “Ngày Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với nội dung và hình thức phù hợp.

5. Đăng tải kịp thời các đề cương giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới và các văn bản mới cần phổ biến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục và các Cục Thuế.

6. Triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Thuế (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 08/6/2024 đối với kết quả công việc đã triển khai 6 tháng đầu năm và trước ngày 15/11/2024 đối với báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 để kịp thời báo cáo Bộ.

Tổng cục Thuế thông báo để các Vụ/đơn vị và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCTrg (để b/c);
- Các đ/c Phó TCTrg (để b/c);
- Vụ Pháp chế BTC (để b/c);
 - Lưu: VT, PC(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.