Open navigation

Công văn 1278/TCT-CS ngày 28/03/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được Tờ trình số 20/TTr-CTTPHCM của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, văn bản số 136-TC16/CV-NHG ngày 7/6/2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Công ty Nguyễn Hoàng, Tổng cục Thuế thấy rằng đây là mô hình kinh doanh giáo dục mới, pháp luật về thuế chưa quy định một số quan hệ pháp luật phát sinh trong mô hình này.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh rà soát các trường hợp tương tự trên địa bàn và gửi lấy ý kiến của cơ quan thm quyn (Sở Giáo dục Đào tạo TP H Chí Minh) để có cơ sở hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng theo quy định. Trường hợp vẫn còn vướng mắc, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo và có ý kiến đề xuất cụ thể gửi Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Phó TCTrg Đng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, CST- BTC;
- Vụ/đơn vị: PC, DNNCN, KK, TTKT-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.