Open navigation

Công văn 124/TB-NHNN ngày 04/04/2024 Kết luận của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại Hội nghị trực tuyến quán triệt phổ biến Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/TB-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỐNG ĐỐC NGUYỄN THỊ HỒNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2024

Ngày 29/03/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc NHNN đã chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng; Đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng bộ phận Pháp chế của các TCTD, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam; Tổng thư ký các Hiệp hội trong ngành Ngân hàng.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Pháp chế đã trình bày báo cáo tóm tắt về các nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật Các TCTD năm 2024. Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn và lãnh đạo một số Vụ thuộc NHNN đã giải đáp các câu hỏi của đại biểu dự họp về áp dụng quy định tại Luật Các TCTD năm 2024. Trên cơ sở các nội dung báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc NHNN kết luận, chỉ đạo như sau:

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản và các điểm mới tại Luật Các TCTD năm 2024 là Hội nghị rất quan trọng, hữu ích. Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN xác định nhiệm vụ xây dựng văn bản hướng dẫn Luật là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần nỗ lực, quyết tâm, bố trí nguồn lực để triển khai, đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng cao nhất, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Đối với các đơn vị thuộc NHNN

- Phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện danh mục văn bản quy phạm pháp luật (văn bản QPPL) quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024 trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 29/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị được giao nhiệm vụ cần tập trung triển khai đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ xây dựng ban hành văn bản.

- Tập trung, khẩn trương nghiên cứu xây dựng để trình Thống đốc NHNN ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ và theo đúng quy định pháp luật.

- Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng có liên quan, kịp thời đề xuất, tham mưu Ban lãnh đạo NHNN để chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới, đảm bảo phù hợp, thống nhất với Luật Các TCTD năm 2024.

- Phối hợp với Vụ Truyền thông, NHNN các tỉnh, thành phố và các TCTD tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Các TCTD năm 2024 đến doanh nghiệp, người dân, cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu tác động của Luật để thống nhất cách hiểu, cách áp dụng Luật. Từ đó, tạo thuận lợi cho các đối tượng tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024.

- Phối hợp với các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ đầu mối xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

2. Đối với các TCTD:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát các TCTD quan tâm, chỉ đạo, chủ động, khẩn trương rà soát Điều lệ, hệ thống văn bản quy định nội bộ của TCTD mình để sẵn sàng sửa đổi, bổ sung, thay thế đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Các TCTD năm 2024.

- Bộ phận Pháp chế các TCTD có các hình thức phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, nhân viên trong hệ thống của mình nắm được các quy định mới của Luật các TCTD năm 2024.

- Tích cực, phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Các TCTD năm 2024 đến đông đảo doanh nghiệp, người dân.

- Tích cực, chủ động tham gia ý kiến có trách nhiệm với NHNN và các Bộ, ngành liên quan chủ trì soạn thảo trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Các TCTD năm 2024, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện; đảm bảo khách quan, sự ổn định, phát triển hoạt động của tổ chức mình và đảm bảo thực hiện các yêu cầu quản lý của nhà nước và mục tiêu an toàn hệ thống ngân hàng.

- Đối với một số quy định mới của Luật Các TCTD năm 2024 gắn với thời hạn hoàn thành cụ thể, các TCTD phải xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các TCTD năm 2024.

3. Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố: Phối hợp với NHNN TW và các TCTD trên địa bàn tổ chức các kế hoạch truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật các TCTD năm 2024 đến doanh nghiệp, người dân, cơ quan, tổ chức tại địa phương mình.

Thừa lệnh Thống đốc, Văn phòng NHNN thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc NHNN; (để thực hiện);
- Các đơn vị tham dự Hội nghị; (để thực hiện);
 - Lưu: VT, VP2 (P N.Hưng).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
 Mai Thế Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.