Open navigation

Công văn 221/TTg-KSTT ngày 03/04/2024 Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/TTg-KSTT

V/v khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi:

- Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;
 - Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khai thác tối đa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 năm 01 năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực, giảm chi phí đầu tư và thuận lợi cho người dân.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 5 năm 2024./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, Tổng GĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: PL, NC, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, KSTT(2)VTA

THỦ TƯỚNG
 Phạm Minh Chính

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.