Open navigation

Công văn 1446/BYT-BH ngày 26/03/2024 Phúc đáp Công văn 682_BHXH-CSYT

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/BYT-BH

V/v phúc đáp 682/BHXH-CSYT ngày 15/3/2024 của BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 682/BHXH-CSYT ngày 15/3/2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề nghị Bộ Y tế trả lời các vướng mắc trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Trong số danh sách các công văn Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ Y tế kèm theo Công văn 682/BHXH-CSYT có các nội dung Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp giải quyết, có các nội dung Bộ Y tế đã có công văn trả lời Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có nội dung Bộ Y tế đang xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết. Vì vậy, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát nêu rõ từng nội dung, tình trạng giải quyết, nguyên nhân chưa thực hiện được và đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết gửi Bộ Y tế để tiếp tục phối hợp giải quyết. Đối với những vấn đề đã có sự phối hợp, trao đổi, rà soát giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đã tổng hợp, có văn bản trả lời, qua giám định, rà soát không có lạm dụng, trục lợi thì đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương giải quyết để đảm bảo kịp thời quyền lợi của cơ sở khám, chữa bệnh và người tham gia bảo hiểm y tế.

2. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan tới nhiều lĩnh vực liên quan như khám bệnh, chữa bệnh, mua sắm đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, bảo hiểm y tế... đồng thời, trong thực tế hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phát sinh nhiều nội dung mà các văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định hoặc chưa quy định rõ ràng. Vì vậy, việc xem xét hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc hoặc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn cần có thời gian để nghiên cứu thực hiện, xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

Việc thanh toán hay không thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan tới các vướng mắc này cần phải được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng và đạt được sự đồng thuận giữa các bên liên quan hoặc báo cáo cơ quan cấp trên giải quyết theo thẩm quyền. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để xem xét giải quyết hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBXH của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- HĐQL BHXH;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
- Các Vụ, Cục Bộ Y tế: PC, KHTC, QL KCB, QL YDCT, QL Dược, CSHT&TBYT;
 - Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.