Open navigation

Công văn 2787/BCT-TTTN ngày 26/04/2024 Đề xuất dự án nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2787/BCT-TTTN 

V/v đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với CVĐ ‘‘NVNUTDHVN” năm 2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 (Đề án), Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu Đề án trên để xây dựng các dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án trong năm 2025 theo các biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này.

(Về đề xuất của các địa phương, đề nghị ưu tiên tập trung phát triển mô hình bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam, “Tự hào hàng Việt Nam; các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, trong đó tập trung vào các hội nghị kết nối cấp vùng).

Đề xuất dự án, nhiệm vụ bằng văn bản gửi về đầu mối Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án (Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 024.22205359) và bản mềm (đặc biệt là bản mềm excel dự toán kinh phí) gửi qua địa chỉ email: Cuocvandong@moit.gov.vn) trước ngày 31 tháng 5 năm 2024, để kịp tổng hợp và phê duyệt dự án, nhiệm vụ theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ TW Cuộc vận động “NVNUTDHVN”;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án;
- Tổ chuyên gia giúp việc BCĐ liên ngành;
 - Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân
Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành
 thực hiện Đề ánMẪU 01

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (Thành phố), ngày...tháng...năm 20..

 TÊN DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

A. Thông tin về đơn vị chủ trì thực hiện Dự án, nhiệm vụ

1

Tên đơn vị chủ trì:

 

2

Đầu mối liên lạc:

 

3

Địa chỉ liên hệ:

 

4

Điện thoại cố định:

 

5

Fax:

 

6

Di động:

 

7

Email:

 

8

Kinh nghiệm tổ chức những hoạt động tương tự với nội dung đề xuất trong dự án, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì

Năm 2021

(Nêu rõ hoạt động gì? Kết quả cụ thể)

Năm 2022

(Nêu rõ hoạt động gì? Kết quả cụ thể)

 

Năm 2023

(Nêu rõ hoạt động gì? Kết quả cụ thể)

B. Thông tin về Dự án, nhiệm vụ

I. Sự cần thiết của Dự án, Nhiệm vụ

II. Mục tiêu của Dự án, Nhiệm vụ

III. Nội dung của Dự án, Nhiệm vụ

Thuyết minh chi tiết về nội dung dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình nào tại Quyết định 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ

Chú ý: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các Dự án, nhiệm vụ theo các Đề án thuộc trách nhiệm của địa phương; thực hiện lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác có liên quan trên địa bàn để huy động tối đa nguồn lực của địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp cho hoạt động, nhằm nâng cao hiệu của Chương trình, Đề án.

3.1 Thời gian triển khai: .............................................................................................. 

3.2 Địa điểm triển khai: ............................................................................................... 

3.3 Đối tượng thụ hưởng: ............................................................................................. 

3.4 Quy mô tổ chức: ..................................................................................................... 

3.5 Hoạt động chính: .................................................................................................... 

3.5. Phương thức triển khai Dự án, Nhiệm vụ ......................................................... 

4.1 Đơn vị tổ chức: ........................................................................................................ 

4.2 Đơn vị phối hợp: ...................................................................................................... 

4.3 Phương thức phối hợp: .......................................................................................... 

V. Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Đơn vị tổ chức

Đơn vị phối hợp

Nhân sự thực hiện

 

 

.../2025

.../2025

 

 

 

 

 

.../2025

.../2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị sắp xếp theo thứ tự thời gian theo ví dụ phần in nghiêng như trên.

VI. Dự toán kinh phí thực hiện

6.1 Dự toán kinh phí thực hiện: mẫu 02 gửi kèm theo

6.2 Tổng dự toán kinh phí thực hiện: ........................................................................ 

Trong đó,

Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước: ............................................ 

Kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có): ...................................................................... 

VII. Rủi ro dự kiến và các giải pháp khắc phục 

VIII. Hiệu quả của dự án, nhiệm vụ dự kiến đạt được

Nêu rõ tác động đến việc phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tính bền vững, khả năng nhân rộng dự án, nhiệm vụ sau khi dự án, nhiệm vụ kết thúc.

 

CHỦ TRÌ DỰ ÁN, NHIỆM VỤ 

(Ký duyệt)MẪU 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH:

Đề nghị ghi rõ và đầy đủ dự án, nhiệm vụ trên thuộc chương trình nào tại Quyết định 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:

Đề nghị ghi rõ tên đơn vị chủ trì, tên đơn vị phối hợp và các đơn vị có liên quan (nếu có)

THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Căn cứ văn bản số ..... ngày.... tháng ..... năm.... của ...... về việc .....................................

(Các văn bản hướng dẫn dự toán tài chính đề nghị tham khảo tại Phụ lục gửi kèm theo)

TT

NỘI DUNG CHI

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Nội dung chi cho hạng mục lớn

I

Chi tiết hạng mục A (1)

1

Hạng mục nhỏ chi tiết của hạng mục I

1.1

1.2

2

Hạng mục nhỏ chi tiết của hạng mục I

II

Chi tiết hạng mục A (2)

2.1

2.2

B

Nội dung chi cho hạng mục lớn

I

Chi tiết hạng mục B (1)

1

Hạng mục nhỏ chi tiết của hạng mục I

1.1

1.2

2

Hạng mục nhỏ chi tiết của hạng mục I

II

Chi tiết hạng mục B (2)

2.1

2.2

Yêu cầu: Sử dụng Excel, kiểu chữ Unicode - Times New Roman; cỡ chữ 12

...... ngày tháng năm 20..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.