Open navigation

Công văn 1663/TCT-CS ngày 22/04/2024 Tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/TCT-CS

V/v tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 397/CTĐLA-HKDC ngày 31/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Pháp luật về thu tiền sử dụng đất hiện hành (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung) không có quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ cụ thể đ xử lý đảm bảo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC);
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Webs
ite TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.