Open navigation

Công văn 1898/TCT-CS ngày 07/05/2024 Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/TCT-CS

V/v chính sách giảm thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Trả lời công văn số 5786/CTTBI-TTHT ngày 15/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về chính sách giảm thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

Căn cứ Mục 52 Phần H Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải”.

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Nếu hoạt động cho thuê “điểm neo chuyển tải cho tàu nổi chứa LPG lạnh” được xác định thuộc Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải quy định tại Mục 52 Phần H Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT.

- Nếu hoạt động cho thuê “điểm neo chuyển tải cho tàu nổi chứa LPG lạnh” được xác định thuộc hoạt động kinh doanh bất động sản thì không thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình căn cứ tình hình thực tế và hiệu lực của Hợp đồng thuê từ ngày 09/7/2021, đối chiếu dịch vụ doanh nghiệp đang kinh doanh với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 và Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 và Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định.

Trường hợp vướng mắc khi xác định hàng hóa, dịch vụ theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính để thực hiện giảm thuế GTGT, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để có căn cứ thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCST, Vụ PC- BTC;
- Vụ KKKTT, PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.