Open navigation

Công văn 1216/BHXH-TĐKT ngày 26/04/2024 Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng năm 2022

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/BHXH-TĐKT

V/v thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo Luật TĐKT năm 2022

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Khối trưởng các Khối thi đua;
 - Cụm trưởng các Cụm thi đua cấp tỉnh.

Tiếp theo Công văn số 4327/BHXH-TĐKT ngày 20/12/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, để triển khai công tác TĐKT theo các quy định của Luật TĐKT năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT, Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật TĐKT và Nghị định số 98/2023/NĐ- CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ, Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 26/4/2024 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế TĐKT của ngành BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Khối thi đua, Cụm thi đua cấp tỉnh (gọi chung là các đơn vị) thực hiện công tác TĐKT theo quy định của Luật TĐKT năm 2022 và bình xét TĐKT năm 2023, như sau:

I. Thực hiện công tác TĐKT theo quy định của Luật TĐKT năm 2022, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật TĐKT năm 2022 và Quy chế TĐKT của ngành BHXH Việt Nam

1. Quy chế TĐKT của ngành BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 26/4/2024 được xây dựng trên nguyên tắc hướng dẫn những nội dung Luật TĐKT năm 2022 giao, thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Những nội dung về công tác TĐKT không quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 26/4/2024 được thực hiện theo quy định của Luật TĐKT năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, Thông tư số 1/2024/TT-BNV: Nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Điều 5 Luật TĐKT năm 2022 và Điều 4 Nghị định 98/2023/NĐ-CP); Tiêu chuẩn danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” (Điều 25 Luật TĐKT năm 2022 và Điều 5 Nghị định 98/2023/NĐ-CP); Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Điều 23 Luật TĐKT năm 2022); Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam” (Điều 22 Luật TĐKT năm 2022); Tiêu chuẩn “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (Điều 73 Luật TĐKT năm 2022); Tiêu chuẩn “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba (Điều 42, Điều 43, Điều 44 Luật TĐKT năm 2022)...

2. Một số nội dung lưu ý trong tổ chức thực hiện:

a) Tiêu chuẩn khen thưởng quy định “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” được thực hiện theo Công văn số 6355-CV/BTCTW ngày 02/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về việc trao đổi nghiệp vụ công tác khen thưởng tổ chức đảng: “khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thay cho việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” (Có văn bản đính kèm).

b) Tiêu chuẩn xét tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” đối với cá nhân trong Ngành:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Quy chế TĐKT của BHXH Việt Nam, quy định: “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trong Ngành gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật TĐKT năm 2022, trong đó, tiêu chuẩn tại điểm d “Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở”, được hiểu như sau:

Trường hợp 1: Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

Trường hợp 2: Có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

Sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ được sử dụng một lần khi làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng, sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã sử dụng khi xét danh hiệu thi đua thì không được dùng trong xét hình thức khen thưởng và ngược lại. Không dùng một sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để xét nhiều hình thức khen thưởng.

c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đầy đủ thành phần hồ sơ đối với từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định tại Mục 3 Chương IV (từ Điều 30 đến Điều 44) Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, trong đó lưu ý, hồ sơ bao gồm các văn bản liên quan theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP (nếu có). Riêng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, đề nghị lập bộ hồ sơ đầy đủ theo tiêu chuẩn, mỗi trường hợp một bộ hồ sơ.

- Văn bản chứng nhận hoặc xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 11 của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ)” trong thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện như sau:

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và hình thức khen thưởng tiêu chuẩn có sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xác nhận. Riêng các tổ chức chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị không có tư cách pháp nhân có văn bản đề nghị Hội đồng sáng kiến BHXH Việt Nam, Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam (Thường trực là Viện khoa học BHXH) tham mưu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xác nhận.

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và hình thức khen thưởng tiêu chuẩn có sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp Ngành, cấp Nhà nước: các đơn vị có văn bản đề nghị Hội đồng sáng kiến BHXH Việt Nam, Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam (Thường trực là Viện khoa học BHXH) tham mưu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xác nhận.

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 11 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP: “Trong báo cáo phải ghi cụ thể số quyết định, ngày, tháng, năm hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền trong thời gian tính thành tích khen thưởng của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng (đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ); số quyết định, ngày, tháng, năm được tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (trừ trường hợp khen thưởng theo thủ tục đơn giản). Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của cá nhân, tập thể ngoài việc thể hiện thành tích đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định còn phải thể hiện chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP”.

II. Thực hiện bình xét TĐKT năm 2023

1. Các đơn vị căn cứ Luật TĐKT năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, Thông tư số 1/2024/TT-BNV và Quyết định số 488/QĐ-BHXH, thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 đảm bảo quy định.

2. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng năm 2023

a) Đối với hồ sơ đề nghị xét khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong Ngành:

- Các đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023: tiến hành rà soát danh sách đề nghị khen thưởng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Các đơn vị chưa gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023: thực hiện công tác bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.

b) Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng cho cá nhân, tập thể ngoài Ngành

Trong năm 2023, theo quy định của Quy chế TĐKT của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-BHXH ngày 24/12/2020, BHXH Việt Nam đã nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể ngoài Ngành có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, BHXH, BHYT giai đoạn 2022 - 2023 của 59 BHXH tỉnh, thành phố.

Đến nay, thực hiện Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 26/4/2024, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố rà soát thành tích của các cá nhân, tập thể đã đề nghị khen thưởng, đảm bảo thành tích của cá nhân, tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng đến 31/12/2023, trường hợp có thay đổi, đề nghị điều chỉnh danh sách, bổ sung hồ sơ (nếu có).

c) Thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng, hồ sơ điều chỉnh, bổ sung (nếu có): Các đơn vị gửi về BHXH Việt Nam (Vụ TĐKT) trước ngày 17/5/2024 để tổng hợp, thẩm định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (Vụ TĐKT) để hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Văn phòng: BCSĐ; ĐUCQ, HĐQL;
- Công đoàn cơ quan;
 - Lưu: VT, TĐKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.