Open navigation

Công văn 1555/TCT-CS ngày 15/04/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1555/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6099/CTHPH-TTHT ngày 22/11/2023 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về dự án đầu tư, dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư mới.

- Tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

- Tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên (đã được sửa đổi tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ) quy định về dự án đầu tư mới khi xác định ưu đãi thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động; dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường; dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải đáp ứng ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Năng lượng xanh Deep C có 04 dự án đầu tư thì xác định ưu đãi thuế TNDN như sau:

- Nếu dự án đầu tư số 2,3,4 là dự án đầu tư mới, độc lập với nhau và độc lập so với dự án 1, đáp ứng điều kiện lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN thì các dự án 2,3,4 được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới.

- Nếu dự án đầu tư số 2,3,4 là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN, đáp ứng một trong 03 tiêu chí về đầu tư mở rộng theo quy định thi các dự án 2,3,4 được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

Trường hợp các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, sản xuất điện từ năng lượng gió nếu có các quy định riêng, đặc thù của ngành, lĩnh vực thì các dự án đầu tư nêu trên phải đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật thuế TNDN, quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế thực hiện từng dự án đầu tư để hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với từng dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng và đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.