Open navigation

Công văn 1739/TCT-CS ngày 25/04/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1739/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.
(đ/c: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2527/CTLAN-TTKT1 ngày 11/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An, công văn số 6483/CTKHH-TTHT ngày 29/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, công văn số 246A/NHS ngày 15/11/2023 của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 (sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định:

“12. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

4. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.”

- Bộ Tài chính có công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/03/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn như sau:

“…

Căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên thì, từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có hoạt động chế biến nông sản, thủy sản nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản theo quy định. Trường hợp trong cùng một thời gian, doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về ưu đãi chế biến, nông sản, thủy sản, vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện về chế biến nông sản, thủy sản) thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi.”

Trường hợp doanh nghiệp còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện của dự án đầu tư thì từ kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 (từ kỳ tính thuế năm 2015 theo quy định của Luật số 71/2014/QH13) nếu doanh nghiệp có phát sinh thu nhập từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản đáp ứng các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì doanh nghiệp được lựa chọn điều kiện ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 và hướng dẫn tại công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/3/2017 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.