Open navigation

Công văn 4661/BTC-QLCS ngày 06/05/2024 Hướng dẫn về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4661/BTC-QLCS

V/v hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Trường cao đẳng Quảng Ngãi.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 18/CV-CĐQN ngày 06/3/2024 của Trường cao đẳng Quảng Ngãi về việc xin ý kiến hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2008) quy định:

“Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.".

Tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (có hiệu lực thi hành 24/6/2008) quy định về giao đất, cho thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa, trong đó có quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2014), tại khoản 3 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ đã có quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1, Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính, đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất mà được miễn tiền hoặc giảm tiền sử dụng đất và đã nộp phần tiền sử dụng đất không được giảm (nếu có) theo quy định của pháp luật về khuyến khích xã hội hóa trước ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2014) thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất; trường hợp chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất trong thời hạn đã được giao đất theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi (nay là Trường cao đẳng Quảng Ngãi) được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 để thực hiện Dự án mở rộng Cơ sở 1 của trường nhưng đến ngày 07/12/2023 trường mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa thì pháp luật chưa có quy định chuyển tiếp về xử lý miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp này.

Luật Đất đai năm 2013 quy định sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp không phải là đất ở (trong đó có mục đích xây dựng dự án xã hội hóa) thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất (không còn hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất như trước đây). Vì vậy, pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và pháp luật về khuyến khích xã hội hóa theo Luật Đất đai năm 2013 chỉ có quy định về thu tiền thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất đối với đất xây dựng dự án xã hội hóa (không có quy định về thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với loại đất này). Vì vậy, đề nghị Trường cao đẳng Quảng Ngãi liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương (cơ quan tài nguyên và môi trường) để căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ cụ thể xem xét việc giao đất, cho thuê đất, hình thức sử dụng đất của dự án cho phù hợp để có căn cứ áp dụng việc xác định nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án cho phù hợp, theo đúng thẩm quyền được giao.

2. Vướng mắc liên quan đến “giao đất” và “cho thuê đất” thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, đề nghị Trường cao đẳng Quảng Ngãi liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp còn vướng mắc về chính sách thì có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Bộ Tài chính trả lời để Trường cao đẳng Quảng Ngãi được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ LĐTBXH;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- TCT; Vụ PC;
 - Lưu: VT, QLCS (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Thoa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.