Open navigation

Công văn 962/VPCP-KTTH ngày 09/02/2024 Báo cáo thực hiện Nghị quyết 43_2022_QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/VPCP-KTTH 

V/v Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 809/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024 về báo cáo thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện báo cáo theo các nội dung yêu cầu của Đoàn giám sát và yêu cầu tại văn bản số 11133/BKHĐT- TH ngày 29 tháng 12 năm 2023; góp ý trực tiếp vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ gửi kèm theo văn bản số 809/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024; gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16 tháng 02 năm 2024.

2. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng khẩn trương hoàn thiện báo cáo về tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia theo yêu cầu của Đoàn giám sát tại Nghị quyết số 94/2023/QH15 như đề xuất phân công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục kèm theo văn bản số số 809/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung Báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023, trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2024.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

(Gửi kèm theo văn bản số 809/TTr-BKHĐT)

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Các Vụ: TH, TKBT;
 - Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.