Open navigation

Công văn 4520/BHXH-VP ngày 28/12/2023 Thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4520/BHXH-VP

V/v thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bảo him xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Kịp thời triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ngành giao; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2024; đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHTN, BHYT phát sinh trong tháng 01, 02/2024; giải quyết, kịp thời chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư, không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng phương tiện, tài sản công và hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

3. Thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch (07 ngày): từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Q Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn); bắt đầu làm việc sau dịp Tết Âm lịch từ ngày 15/02/2024 (ngày 06 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tới toàn th công chức, viên chức, người lao động.

4. Trong thời gian nghỉ Tết, phân công Lãnh đạo, chuyên viên trực giải quyết công việc đột xuất và những kiến nghị của Nhân dân; thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ (nếu  sự cố phát sinh, thông tin kịp thời đến Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam đ báo cáo Lãnh đạo Ngành).

5. Sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương giải quyết công việc phát sinh, kịp thời xử lý những công việc tồn đọng, vướng mắc của cơ quan, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân./.

(Kèm theo Chỉ thị s 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 -
 Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH;
- Văn phòng BCS Đảng;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đinh Mai Long

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.