Open navigation

Quyết định 699/QĐ-BTTTT ngày 03/05/2024 Phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Chiến lược AI ứng

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2024 TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030 (CHIẾN LƯỢC AI ỨNG DỤNG)

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 2259/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Chiến lược AI ứng dụng);

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về việc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Chiến lược AI ứng dụng) đã được ban hành tại Quyết định 2259/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch có trách nhiệm đăng ký bổ sung nhiệm vụ năm 2024 cho Văn phòng Bộ và xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Thứ trưởng Phạm Đức Long;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ;
 - Lưu: VT, VCL (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Đức LongKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2024

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN NĂM 2030 (CHIẾN LƯỢC AI ỨNG DỤNG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Chiến lược AI ứng dụng) được ban hành tại Quyết định 2259/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực thi của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi; triển khai năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

II. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

TT

Nội dung chỉ tiêu

ĐẾN NĂM 2024

ĐẾN NĂM 2030

Cách tính

1

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình có ứng dụng AI hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

30%

100%

Số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình có ứng dụng AI (ví dụ: sử dụng trợ lý ảo, trả lời tự động, robot phần mềm…) hỗ trợ trực tuyến người dân/Tổng số các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

2

Đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất 01 vấn đề bức thiết của xã hội tại đô thị.

20%

100%

- Số lượng đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất 1 vấn đề bức thiết của xã hội/Tổng số các đô thị.

- Vấn đề “bức thiết của xã hội” do đô thị tự lựa chọn.

3

Cán bộ, chuyên gia trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương và các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AI ứng dụng

tối thiểu 100 người

tối thiểu 1.000 người

Số cán bộ, chuyên gia hoàn thành khóa đào tạo AI ứng dụng được lồng ghép trong Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.

4

Cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh, đã mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở theo đúng quy định trên cổng dữ liệu quốc gia, để phục vụ phát triển AI ứng dụng cho kinh tế số, xã hội số.

20%

100%

Số cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh, đã mở dữ liệu và có dữ liệu mở theo đúng quy định trên cổng dữ liệu quốc gia/Tổng số cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh.

III. PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Danh mục nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong Phụ lục 1 kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

- Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược hàng năm.

- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2024 đề xuất xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu và cập nhật bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ, giải pháp (nếu cần thiết) cho giai đoạn tiếp theo.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; đề xuất sửa đổi, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì/phối hợp như được giao tại Phụ lục 1.

b) Cục Chuyển đổi số quốc gia

- Chủ trì việc kết nối cung/cầu giữa các doanh nghiệp cung cấp giải pháp AI và các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng AI để hỗ trợ phát triển AI ứng dụng.

- Báo cáo các chỉ tiêu (1) Dịch vụ công toàn trình có ứng dụng AI hỗ trợ trực tuyến người dân; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AI ứng dụng cho cán bộ, chuyên gia trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương và các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước; (3) Cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh, đã mở dữ liệu và có dữ liệu mở theo đúng quy định trên cổng dữ liệu quốc gia, để phục vụ phát triển AI ứng dụng cho kinh tế số, xã hội số.

- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì/phối hợp như được giao tại Phụ lục 1.

c) Cục An toàn thông tin

- Có biện pháp khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng tăng cường nghiên cứu, triển khai AI ứng dụng cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì/phối hợp như được giao tại Phụ lục 1.

d) Vụ Khoa học và Công nghệ

- Ưu tiên các đề tài nghiên cứu về AI ứng dụng.

- Chủ động định hướng trong công tác nghiên cứu của Bộ về AI ứng dụng.

- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì/phối hợp như được giao tại Phụ lục 1.

đ) Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì/phối hợp như được giao tại Phụ lục 1.

e) Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì/phối hợp như được giao tại Phụ lục 1.

g) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị đầu mối và các cơ quan liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch, dự án (nếu có), dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và hướng dẫn các cơ chế, chính sách về tài chính, đầu tư, định mức, đơn giá và các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Và thực hiện các nhiệm vụ chủ trì/phối hợp như được giao tại Phụ lục 1.

h) Các đơn vị khác

Thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 2259/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Các doanh nghiệp

a) Các doanh nghiệp công nghệ số cung cấp sản phẩm, giải pháp AI ứng dụng (Viettel, VNPT, FPT, Mobifone, BKAV, VNG, VinAI, INFORE, MISA,..) căn cứ nguồn lực thực tế, triển khai các nội dung sau:

- Cung cấp giải pháp tích hợp AI ứng dụng, phát triển các sản phẩm AI ứng dụng cho các ngành, lĩnh vực trong danh mục được nêu tại khoản 1, Mục V Chiến lược này. Tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm AI ứng dụng đặc thù của Việt Nam.

- Xây dựng và cung cấp hạ tầng kỹ thuật, cung ứng dịch vụ AI ứng dụng cho các doanh nghiệp. Tham gia phát triển bộ dữ liệu giúp cộng đồng tài nguyên mở cùng tạo dựng các bộ dữ liệu mới và tinh chỉnh các bộ dữ liệu cũ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu dữ liệu mẫu của các nền tảng AI khác.

- Cùng tham gia phát triển AI ứng dụng để tạo thành các mô hình đã huấn luyện sẵn, sử dụng được ngay cho cộng đồng dựa trên các bộ dữ liệu mẫu do cộng đồng đã chung tay xây dựng.

-Kết nối cung/cầu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp AI ứng dụngtới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác.

b) Các doanh nghiệp công nghệ số

- Thử nghiệm, sử dụng theo nhu cầu các sản phẩm, dịch vụ AI thiết yếu do các doanh nghiệp phát triển AI cung cấp và chủ động nâng cấp các dịch vụ AI lên mức độ chuyên sâu để phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.

- Tham gia gán nhãn dữ liệu, cùng xây dựng các bộ dữ liệu mở phục vụ nhu cầu tạo dựng các bộ dữ liệu mẫu để giải quyết các bài toán AI cụ thể của từng ngành, tạo lập dưới dạng một cộng đồng tài nguyên mở. 

- Phối hợp với các trường Đại học, các cơ sở đào tạo, tiếp nhận sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên từ các cơ sở đào tạo để nghiên cứu, thử nghiệm triển khai các ý tưởng mới về AI ứng dụng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương

-Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về việc triển khai các mô hình AI ứng dụng tại địa phương.

- Chủ trì đôn đốc, theo dõi, báo cáo số lượng đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất 1 vấn đề bức thiết của xã hội tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục 2.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGPhụ lục 1

Danh mục các nhiệm vụ năm 2024 của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

(ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước về AI ứng dụng

1.

Đề xuất các biện pháp thực thi quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng trong việc phát triển AI ứng dụng đảm bảo chủ quyền dữ liệu.

Cục An Toàn thông tin

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo đề xuất

06/2024

2.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách cho AI nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm AI ứng dụng.

Viện Chiến lược thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo đề xuất một số chính sách

12/2024

3.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Bộ tiêu chí

05/2024

II

Phát triển dữ liệu phục vụ phát triển AI 

4.

Phát triển chuyên mục dữ liệu phục vụ phát triển AI ứng dụng trên cổng dữ liệu quốc gia.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chuyên mục trên cổng data.gov.vn

06/2024

III

Đào tạo, bồi dưỡng

5.

Xây dựng tài liệu và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 100 chuyên gia chuyển đổi số có kiến thức về AI ứng dụng thông qua việc lồng ghép trong các khoá học thuộc Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

11/2024

6.

Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AI ứng dụng cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trong khối các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan

Các khóa đào tạo

05/2024

7.

Xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn và trung hạn về AI ứng dụng cho đối tượng học viên, sinh viên. 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Các đơn vị, doanh nghiệp liên quan

Chương trình đạo tạo được áp dụng

05/2024

V

Xây dựng, quy chuẩn tiêu chuẩn

8.

Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho AI ứng dụng

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các Viện, học Viện, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài Bộ

Tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành

11/2024

VI

Cơ chế thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển AI ứng dụng

9.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số triển khai xây dựng các sản phẩm AI ứng dụng

Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

Các đơn vị, doanh nghiệp liên quan

Báo cáo kết quả hoạt động

09/2024

VII

Tổ chức triển khai và giám sát, đánh giá việc triển khai

10.

Triển khai thí điểm trợ lý ảo hẹp tại 01 Bộ và 01 địa phương, đánh giá kết quả hoạt động và nhân rộng mô hình thực hiện.

Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan

Mô hình trợ lý ảo hẹp được triển khai tại 01 Bộ và 01 địa phương, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

Quý III năm 2024

11.

Tổ chức theo dõi, giám sát triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Chiến lược

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

12/2024

12.

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

12/2024

13.

Bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan

Vụ Kế hoạch Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

05/2024Phụ lục 2

Danh mục các nhiệm vụ năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương

(ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

Thực hiện chỉ tiêu 30% Dịch vụ công toàn trình có ứng dụng AI hỗ trợ trực tuyến người dân

1.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đẩy mạnh ứng dụng AI trong hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công   trực tuyến toàn trình.

Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

09/2024

II

Thực hiện chỉ tiêu 20% Đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất 1 vấn đề bức thiết của xã hội tại đô thị

2.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn triển khai ứng dụng AI giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội tại các đô thị trực thuộc tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản hướng dẫn

10/2024

III

Thực hiện chỉ tiêu 20% Cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh, đã mở dữ liệu và có dữ liệu mở theo đúng quy định trên cổng dữ liệu quốc gia, để phục vụ phát triển AI ứng dụng cho kinh tế số, xã hội số

3.

Tổ chức cung cấp dữ liệu mở theo đúng quy định trên cổng dữ liệu quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

06/2024

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.