Open navigation

Công văn 2328/TCT-CS ngày 03/06/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2328/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 418/CTSLA-NVDTPC ngày 05/4/2024 và công văn số 303/CTSLA-NVDTPC ngày 13/3/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về vướng mắc chính sách Thuế đối với Dự án Nhà máy chế biến sâu Công nghệ cao La Phù của chủ đầu tư BlackStone Minerals LimitedVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Điều 19. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyn nhượng quyền góp vn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 15 Nghị định này; thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyn nhượng quyn tham gia dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác du, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

…"

Tại khoản 1 Điều 18 và khoản 2, khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ; khoản 1 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính đã có quy định cụ thể về mức miễn tiền thuê đt, thuê mặt nước.

Tại khoản 1 và điểm a khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khu đối với hàng hóa nhập khẩu đ tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khu đ sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

5. Ưu đãi đầu tư quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

…"

Theo các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo công văn số 418/CTSLA-NVDTPC ngày 05/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La:

Về chính sách thuế TNDN: Về nguyên tắc, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Tuy nhiên, hồ sơ kèm theo công văn hỏi của Cục Thuế chỉ là đề xuất dự án đầu tư, chưa có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp nên chưa có cơ sở để xác định ưu đãi thuế TNDN áp dụng với dự án Nhà máy chế biến sâu Công nghệ cao La Phù (TKR).

Về chính sách ưu đãi tiền thuê đất: Quy định pháp luật hiện hành về đất đai đã có quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án đầu tư, về nguyên tắc được xác định theo từng dự án đầu tư được phê duyệt, thẩm định theo quy định của pháp luật và gắn với việc cho thuê đất mới.

Việc xác định các ưu đãi đầu tư đối với dự án Nhà máy chế biến sâu công nghệ cao La Phù của chủ đầu tư Blackstone Minerals Limited thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành, trên cơ sở đó hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);

- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.