Open navigation

Công văn 1864/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và trích khấu khao vào chi phí


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1864 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6302 / CT - HTr ngày 4/2/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 52 / 2008 / NĐ - CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:


    “3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định này.”


  • Tại điểm c3 khoản 1 mục III Thông tư số 129 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế GTGT quy định:


“c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.


…..


Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.”


- Tại điểm e khoản 2.2 mục IV phần C Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:


“e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng / xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2009 (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch.


….”


Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ. Trường hợp Công ty TNHH Dịch

vụ bảo vệ Đông Á có hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 52 / 2008 / NĐ - CP nêu trên.


Trên cơ sở đó, Cục Thuế hướng dẫn Công ty xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và trích khấu khao vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với tài sản cố định là ôtô 7 chỗ ngồi có giá trị trên 3 tỷ đồng của Công ty theo quy định tại Thông tư số 129 / 2008 / TT - BTC và Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC nêu trên.


Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.