Open navigation

Công văn 1959/TCT-CS ngày 09/05/2016 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi loại hình

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1959/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời công văn số 461/CT-KTT ngày 22/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh ... vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây.

b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

9. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang tại công văn số 461/CT-KTT ngày 22/3/2016 và tài liệu kèm theo, Công ty TNHH Sacofam đăng ký hoạt động, kinh doanh tại địa chỉ của DNTN Ánh Sáng, từ khi hoạt động đến nay không thực hiện đầu tư tài sản, phương tiện, trang thiết bị mà sử dụng tài sản của DNTN Ánh Sáng (gồm nhà kho và phương tiện vận tải).

Căn cứ hướng dẫn và trình bày nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sacofam được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 641023000002 ngày 06/02/2013 nếu được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh ... vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh) thì không được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT)
 - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.