Open navigation

Công văn 27/TCHQ-GSQL ngày 04/01/2016 Tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Lào Cai

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/TCHQ-GSQL

V/v tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trả lời công văn số 750/BCT-BGMN ngày 24/12/2015 của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới:

Tại dự thảo báo cáo đã đánh giá được các hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược, lối mở Bản Quẩn, lối mở Na Lốc, lối mở Lũng Pô và dự báo tình hình trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong báo cáo chưa đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương và các ngành chức năng trên địa bàn đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; điều kiện cơ sở hạ tầng, bộ máy tổ chức các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu phụ, lối mở; việc b trí lực lượng chức năng tại cửa khẩu phụ, lối mở; việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, bến bãi phục vụ cho hoạt động xuất khẩu; công tác quản lý của cơ quan chức năng trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Do đó, để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Bộ Công Thương bổ sung thêm phần đánh giá nêu trên vào bản báo cáo.

2. Đối với phần kiến nghị trong dự thảo báo cáo:

Tổng cục Hải quan nhất trí với quan điểm của Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu hàng hóa qua lối mở Bản Quẩn, lối mở Na Lốc, lối mở Lũng Pô thuộc tỉnh Lào Cai, với điều kiện chỉ cho phép xuất khẩu hàng hóa là các mặt hàng nông sản sản xuất trong nước theo chỉ đạo tại công văn số 1746/VPCP-KTTH ngày 19/8/2015 của Văn phòng Chính phủ, thời gian thực hiện đến hết 31/6/2016.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.