Open navigation

Công văn 306/BCT-TCNL Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 306/BCT-TCNL

V/v: áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Bộ Công Thương nhận được Công văn số 11839/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện áp dụng mức năng lượng tối thiểu; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

 1. Đối với việc kiểm soát các phương tiện, thiết bị phải thực hiện dán nhãn năng lượng.

  Căn cứ Điều 39 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới luật quy định: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường"; Điều 3.3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định 185) quy định: “Hàng hóa lưu thông trên thị trường gồm hàng hóa bày bán, vận chuyển trên đường, để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc địa điểm khác"; Nghị định 185 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

  Như vậy theo Nghị định 185, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa đang trong quá trình lưu thông do vậy phải được dán nhãn năng lượng trước khi vào thị trường Việt Nam mới đủ điều kiện để nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan quản lý, giám sát việc tuân thủ quy định dán nhãn năng lượng đối với hàng nhập khẩu theo quy định.

 2. Phương thức kiểm soát hàng hóa phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

  Phương pháp kiểm tra chất lượng hàng hóa dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành (Thông tư 28).

  Doanh nghiệp tự đăng ký hình thức chứng nhận, phù hợp với điều kiện, đặc thù của hàng hóa kinh doanh. Nếu doanh nghiệp đăng ký chứng nhận hàng hóa theo lô (Phương thức 7) Doanh nghiệp phải cung cấp Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng đạt trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của lô hàng nhập khẩu đó. Không sử dụng giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm của lô này để áp dụng cho chứng nhận chất lượng của lô hàng khác nhau. Có nghĩa là không sử dụng lại phiếu thử nghiệm của lô hàng trước để thực hiện kiểm tra cho lô hàng tiếp theo.

  Đối với các Đơn vị nhập khẩu nhỏ lẻ, nhập hàng theo mùa vụ (không có hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm tại thị trường Việt Nam, không được kiểm tra giám sát hàng năm), nhập theo dạng hợp đồng lẻ, chất lượng sản phẩm được đặt hàng theo yêu cầu của từng hợp đồng của đơn vị nhập khẩu. Do đó chất lượng sản phẩm nhập khẩu thay đổi theo từng đơn đặt hàng.

  Việc sử dụng lại giấy chứng nhận/kết quả thử nghiệm của lô trước áp dụng cho lô hàng sau chỉ được áp dụng với hàng hóa của các nhà nhập khẩu lớn có hàng hóa đã được quản lý giám

  sát tại nhà máy sản xuất (hàng hóa được chứng nhận theo Phương thức 1 đến 6 hay còn gọi là chứng nhận tại nguồn).

  Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ sử dụng lại Phiếu thử nghiệm trong trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp đã được kiểm tra giám sát chất lượng tại nơi sản xuất.

 3. Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tổng cục Năng lượng xác nhận các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là phương tiện, thiết bị theo diện quá cảnh, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, nhập gia công, sản xuất xuất khẩu không sử dụng năng lượng tại Việt Nam sẽ không phải thực hiện áp dụng dán nhãn bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Tuy nhiên các phương tiện, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất, hàng xuất khẩu nhưng được lắp đặt, sử dụng năng lượng trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

 4. Đối với hồ sơ chứng từ quản lý nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu thực hiện theo quy định Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tại Điều 16, khoản 2, mục đ) của Thông tư này quy định về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu cần có Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đề xuất tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với các phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng, và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan các chứng từ sau:

 • Đối với Doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng cung cấp Bản sao Quyết định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của sản phẩm thuộc lô hàng nhập khẩu đó (tương ứng với hợp đồng, hóa đơn, tờ khai vận đơn của lô hàng).

 • Đối với Doanh nghiệp chưa có chứng nhận dán nhãn năng lượng, chứng nhận hiệu suất năng lượng trên mức tối thiểu đề nghị doanh nghiệp phải có thêm văn bản cam kết nộp bổ sung Quyết định chứng nhận nhãn năng lượng hoặc Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về việc phối hợp kiểm soát thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng, để Tổng cục Hải quan thống nhất áp dụng tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Lưu: VT, TCNL

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGCao Quốc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.