Open navigation

Công văn 593/TCHQ-GSQL Thông báo bỏ lệnh cấm nhập khẩu kim cương thô từ Bờ biển Ngà


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 593/TCHQ-GSQL

V/v: Thông báo bỏ lệnh cấm nhập khẩu kim cương thô từ Bờ biển Ngà

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/XNK-NS ngày 08/01/2016 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu kim cương thô của Bờ Biển Ngà tại Nghị quyết số 2153 (2014); theo đó, đề nghị các nước thành viên Quy trình Kimberly, trong đó có Việt Nam, cho phép nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ Bờ Biển Ngà. Việc dỡ bỏ lệnh cấm này có hiệu lực từ tháng 10 năm 2014.


Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.