Open navigation

Công văn 620/TCT-CS Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào sau khi sáp nhập


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  620 / TCT - CS 

V/v sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào sau khi sáp nhập.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số  76404 / CT - HTr  ngày 02/12/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về sử dụng hóa đơn GTGT đầu vào sau khi sáp nhập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;


Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  và Điều 1 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC)  như sau:


“Điều 6. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

    nghiệp.


  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


  3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...”.


Căn cứ hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội, để tạo Điều kiện cho Công ty cổ phần Vinlinks đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, chấp thuận những hóa đơn đầu vào phát sinh trong tháng 7 năm 2015 mang tên Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất theo các hợp đồng đã ký kết đang thực hiện dở dang hoặc do quá trình chuyển đổi các thông tin chưa hoàn tất, Công ty cổ phần Vinlinks được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng Điều kiện tại Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT -  BTC ngày 31/12/2013 về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng Điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/6/2015 về các Khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Trường hợp sau tháng  7 / 2015 , Công ty cổ phần Vinlinks vẫn tiếp tục nhận được các hóa đơn GTGT đầu vào mang tên Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Hợp Nhất thì đề nghị Công ty và người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.