Open navigation

Công văn 743/TCT-CS Chi phí trả lãi tiền vay khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  743 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  13447 / CT - TTHT  ngày 06/12/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với trường hợp Công ty CP vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư  123 / 2012 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi được trừ như sau:


  “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;


  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

 • Tại Khoản 1 và điểm 2.18 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi được trừ như sau:


“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;


 2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


 3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...”

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm…


2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.”


Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông đã góp đủ vốn điều lệ trước thời điểm năm 2013, trong năm 2013 đến năm 2014 có vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì chi phí trả lãi tiền vay được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Các Vụ: CST, PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.