Open navigation

Thông tư 48/2016/TT-BTC Thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27

 Hết hiệu lực: 01/09/2016 

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG XĂNG, DẦU THUỘC NHÓM 27.10 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật Thuế xut khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngà28/9/2007 của y ban Thường vụ Quc hội về việc ban hành Biu thuế xut khu theo danh Mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế sut đi với tng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh Mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đi với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định s 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định s 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, du thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối vi một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10

1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh Mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng dầu diezel sinh học tại Chương 98 thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất mới quy định tại Danh Mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2016.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nưc;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kim toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST(PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 


DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 27.10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mục I

THUẾ SUT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 97 CHƯƠNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế sut (%)

27.10

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ du thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi  nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% tr lên là dầu có nguồn gc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.

 

 

- Du có ngun gc từ du mỏ và các loại du thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tumnhững loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ nhiên liệu sinh hc và trừ dầu thải:

 

2710.12

- - Du nhẹ và các chế phm:

 

 

- - - Xăng động cơ:

 

2710.12.11

- - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì

20

2710.12.12

- - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì

20

2710.12.13

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì

20

2710.12.14

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì

20

2710.12.15

- - - - Loại khác, có pha chì

20

2710.12.16

- - - - Loại khác, không pha chì

20

2710.12.20

- - - Xăng máy bay, trừ loi sử dng làm nhiên liu máy bay phản lực

7

2710.12.30

- - -  Tetrapropylen

20

2710.12.40

- - - Dung môi trắng (white spirit)

20

2710.12.50

- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng

20

2710.12.60

- - - Dung môi nhẹ khác

20

2710.12.70

- - - Naphtha, reformate và các chế phm khác đ pha chế xăng động cơ

20

2710.12.80

- - - Alpha olefin khác

20

2710.12.90

- - - Loi khác

20

2710.19

- - Loi khác:

 

2710.19.20

- - - Du thô đã tách phn nhẹ

5

2710.19.30

- - - Nguyên liệu để sản xut than đen

5

 

- - - Du và mỡ bôi trơn:

 

2710.19.41

- - - - Du khoáng đã tinh chế để sản xut du bôi trơn

5

2710.19.42

- - - - Du bôi trơn cho động cơ máy bay

5

2710.19.43

- - - - Du bôi trơn khác

5

2710.19.44

- - - - Mỡ bôi trơn

5

2710.19.50

- - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh)

3

2710.19.60

- - - Du biến thế và ddùng cho bộ phận ngt mạch

5

 

- - - Nhiên liệu diesel; các loại du nhiên liệu:

 

2710.19.71

- - - - Nhiên lidiesel cho ô tô

7

2710.19.72

- - - - Nhiên liu diesel khác

7

2710.19.79

- - - - Dầu nhiên liu

7

2710.19.81

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liphản lực) có độ chớp cháy từ 23°trở lên

7

2710.19.82

- - - Nhiên liệu đng cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23°C

7

2710.19.83

- - - Các kerosine khác

7

2710.19.89

- - -  Dầu trung khác và các chế phẩm

15

2710.19.90

- - - Loi khác

3

2710.20.00

- Dầu mỏ và các loại du thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải

5

 

- Dầu thải:

 

2710.91.00

- - Có chứa biphenyl dã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)

20

2710.99.00

- - Loi khác

20

Mục II

CHƯƠNG 98 - QUY ĐỊNH MÃ HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG, MẶT HÀNG

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Mã hàng tương ứng tại Mục I phụ lục II

Thuế sut (%)

9838

00

00

Xăng sinh học (E5, E10)

2710

12

14

20

Dầu diezel sinh học (B5, B10)

2710

20

00

7

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.