Open navigation

Công văn 1065/TCT-CS Xác định mốc thời gian hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1065 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Ngày 28/01/2016, Tổng cục Thuế nhận được công văn số  27 / 2016 / CV - Sta  ngày 22/01/2016 của Công ty TNHH Liên doanh Stada-Việt Nam (Công ty) về việc xác định mốc thời gian hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại công văn của Công ty có trình bày như sau:

Công ty được thành lập theo Giấy phép đầu tư số  2271 / GP  do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 04/0 9 / 2002 . Thực tế, Công ty chưa có bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào từ tháng  9 / 2002  đến tháng  12 / 2002  (đính kèm biên bản quyết toán thuế năm 2002 theo Quyết định số  6305 / QĐ - CT - ĐTNN  ngày 07/07/2003 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc kiểm tra quyết toán thuế của Công ty Liên doanh Stada-Việt Nam).

Từ tháng  01 / 2003 , Công ty mới bắt đầu sản xuất kinh doanh và năm 2003 là năm đầu tiên Công ty có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (đính kèm biên bản quyết toán năm 2003 theo Quyết định số  3354 / QĐ - CT  ngày 04/08/2004 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc kiểm tra quyết toán thuế của Công ty Liên doanh Stada-Việt Nam).

Theo Điều 5 của Giấy phép đầu tư số  2271 / GP , Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN bằng 15% lợi nhuận thu được trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và bằng 25% trong những năm tiếp theo.

Công ty kiến nghị để tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp, năm đầu tiên Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh là 2003, do vậy thời gian hưởng thuế suất ưu đãi 15% theo giấy phép đầu tư là từ năm 2003 đến hết năm 2014.

Tài liệu gửi kèm theo: công văn số  27 / 2016 / CV - Sta  ngày 22/01/2016 của Công ty TNHH Liên doanh Stada-Việt Nam và các tài liệu đính kèm công văn.

Theo trình bày của Công ty nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Liên doanh Stada-Việt Nam để trả lời vướng mắc của Công ty đảm bảo phù hợp quy định đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực  hiện / .Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Công ty TNHH Liên doanh Stada-Việt Nam (Đ/c:  K63 / 1  Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh);

  • Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.