Open navigation

Nghị quyết 25/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Mi-an-ma


CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  25 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG MI-AN-MA


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số  2416 / TTr - BGTVT  ngày 09 tháng 03 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma được ký ngày 05 tháng 11 năm 2015.


Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt, lưu chiểu điều ước quốc tế và thông báo hiệu lực của Hiệp định theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện sau khi Hiệp định này có hiệu lực./.Nơi nhận:

  • Các thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ: GTVT, NG, TP;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TT các Vụ: TH, KTN, KTTH,

    TGĐ Cổng TTĐT, Công báo;

  • Lưu: VT, QHQT (3) HQ.

TM. CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.