Open navigation

Công văn 5362/BHXH-TT ngày 29/12/2014 Tuyên truyền sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu mới

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5362/BHXH-TT

V/v tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội;
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 07/10/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành công văn số: 3789/BHXH-CSXH về việc mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Ngày 02/12/2014, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số: 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và Quyết định số: 1314/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Để triển khai có hiệu quả và đồng bộ về việc sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định và ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị: Báo BHXH, Tạp chí BHXH và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Trang tin điện tử BHXH Việt Nam đăng tải đầy đủ các văn bản quy định của BHXH Việt Nam: Các quyết định về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, mẫu thẻ BHYT; hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới (gồm cả các biểu mẫu đính kèm) để cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành cũng như người lao động, người sử dụng lao động và các cơ sở y tế biết tới để thực hiện.

- Thường xuyên có các bài viết tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện cấp và sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới.

- Giới thiệu những điểm mới, ưu điểm của thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới so với trước đây (về quản lý, thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chống lạm dụng...) tới đông đảo người lao động, người sử dụng lao động và các cơ sở y tế.

- Các bài viết phản ánh về tình trạng lạm dụng thẻ BHYT, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để trục lợi quỹ BHXH, BHYT của các cá nhân, đơn vị (các phát hiện trong quá trình thực hiện, kinh nghiệm để phát hiện xác định các trường hợp làm giả, cấp khống thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH...).

2. BHXH các tỉnh tổ chức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới:

- Niêm yết công khai mẫu thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại trụ sở các cơ quan BHXH tỉnh, quận, huyện để người lao động, các đại lý thu BHYT của nhóm đối tượng tự đóng, đặc biệt là các cơ sở y tế biết đến và triển khai thực hiện.

- Phối hợp với đơn vị quản lý người tham gia BHYT và cơ sở khám chữa bệnh BHYT thông báo kế hoạch đổi thẻ BHYT theo mẫu mới và đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT từ thời điểm 01/01/2015 theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT (trong thời gian chờ đổi thẻ).

- Đăng tải đầy đủ các quyết định của BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, mẫu thẻ BHYT và Công văn của BHXH Việt Nam hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới, các bài viết tuyên truyền về việc sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên website của đơn vị.

- Gửi thông báo về mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới tới các cơ sở y tế (có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và có đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH) ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về việc sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới vào các hoạt động tuyên truyền, tập huấn tại địa phương.

Yêu cầu các đơn vị: Báo BHXH, Tạp chí BHXH và BHXH các tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về việc sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam qua Ban Tuyên truyền để được hướng dẫn chi tiết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: CSXH, Thu CSYT, Sổ - Thẻ;
- Website BHXH VN;
 - Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đỗ Thị Xuân Phương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.