Open navigation

Công văn 1995/TCHQ-GSQL Doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu máy móc thiết bị để cho thuê


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1995 / TCHQ - GSQL 

V/v DNCX nhập khẩu máy móc thiết bị để cho thuê

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Công Thương.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  516 / HQĐNa - GSQL  ngày 4/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phản ánh vướng mắc về thủ tục hải quan khi doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu máy móc thiết bị để cho thuê theo ngành, nghề kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:


Công ty TNHH Aurole BCD là doanh nghiệp chế xuất, được Ban quản lý KCN Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 472023000230 thay đổi lần 12 ngày 23/12/2014 để bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh “cho thuê máy móc và thiết bị liên quan đến sản xuất sản phẩm ép nhựa”.


Do Công ty TNHH Aurole BCD là doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài, theo các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì hoạt động kinh doanh theo hình thức cho thuê của doanh nghiệp chế xuất chưa được hướng dẫn cụ thể. Hơn nữa, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số  29 / 2008 / NĐ - CP  ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, chưa quy định hoạt động cho thuê như trên.


Vì vậy, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương có ý kiến đối với việc Công ty TNHH Aurole BCD được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung ngành, nghề kinh doanh như trên và hướng dẫn cụ thể về các quy định khác (nếu có) để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trả lời doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan xin gửi kèm theo công văn số  516 / HQĐNa - GSQL  nêu trên và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Aureole BCD.


Trân trọng./


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (thay t/l);

  • Lưu: VT,GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.