Open navigation

Công văn 2343/TCT-KK Tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2343 / TCT - KK

V/v: tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum


Trả lời Công văn số  2257 / CT - KK & amp ;KTT ngày 14/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 2, Điều 10, Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;


Căn cứ Khoản 5, Khoản 6, Điều 5, Thông tư số  15 / 2011 / TT - BTC  ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;


Căn cứ Điều 16, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 về Khai thuế thu nhập doanh nghiệp,


Đối với tiền lãi phát sinh tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi do hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ không sử dụng hết, doanh nghiệp thực hiện kê khai trên chỉ tiêu D3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khác của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và nộp vào tiểu mục thuế thu nhập doanh nghiệp.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.