Open navigation

Công văn 3415/BCT-XNK Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK về hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô chở người chưa qua sử dụng

 Hết hiệu lực: 24/06/2015 


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3415 / BCT - XNK 

V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn số  4582 / BCT - XNK 

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Trả lời công văn số  1438 / TCHQ - TXNK  ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện hướng dẫn tại công văn số  4582 / BCT - XNK  ngày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


 1. Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số  4582 / BCT - XNK  hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô chở người chưa qua sử dụng, loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, của các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền chính hãng có chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011, với các nội dung cụ thể như sau:


  • Có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền xác nhận;


  • Có văn bản xác nhận từ chối hoàn trả tiền đã thanh toán của khách hàng đối với số hàng người mua đã chuyển nhưng chưa nhận hàng;


  • Có xác nhận của Tổng cục Hải quan về tình hình nhập khẩu các hợp đồng đã thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011.


 2. Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nêu trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số  10521 / VPCP - KTTH  ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, với sự thống nhất giữa các Bộ ngành, là xác định đúng doanh nghiệp, hợp đồng và khoản tiền đã thanh toán; số lượng, chủng loại và trị giá xe đã nhập, chưa nhập theo hợp đồng.


  Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hai và các nội dung dẫn trên để xem xét, giải quyết dứt điểm cho các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên được xem xét nhập khẩu.


 3. Danh sách được gửi kèm công văn số  992 / XNK - CN  ngày 03 tháng 12 năm 2014 chỉ sử dụng để tham khảo./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Lưu: VT, XNK.


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.