Open navigation

Công văn 1557/BHXH-KHTC Thông báo chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Vietinbank


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1557 / BHXH - KHTC 

V/v thông báo chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Vietinbank

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ký thỏa thuận tại Hợp đồng số  31 / BHXH - NHCT  về việc hợp tác thu BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là thu BHXH), kể từ ngày 01/02/2015, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và BHXH các Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò vấp, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Bình Tân mở tài khoản chuyên thu tại VietinBank và ủy quyền cho VietinBank thực hiện thu hộ BHXH.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

Đề nghị các đơn vị có tài khoản tiền gửi tại VietinBank đồng thời đang nộp tiền thu BHXH tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và BHXH 17 quận, huyện (1, 234567, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò vấp, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Bình Tân) chuyển tiền thu BHXH về cho các BHXH theo danh sách dưới đây:


STT

Đơn vị

Ngân hàng

Số tài khoản

1

BHXH TP.HỒ Chí Minh

Vietinbank- CN TP.HCM

902010000000059

2

BHXH Quận 1

Vietinbank- CN 1

902020000000056

3

BHXH Quận 2

Vietinbank- CN Thủ Thiêm

902180000000057

4

BHXI-Ỉ Quận 3

Vietinbank- CN 3

902040000000050

5

BHXH Quận 4

Vietinbank- CN 4

920050000000057

6

BHXH Quận 5

Vietinbank- CN 5

902060000000054

7

BHXH Quận 6

Vietinbank- CN 6

902070000000051

8

BHXH Quận 7

Vietinbank- CN Nam Sài Gòn

902160000000053

9

BIIXH Quận 8

Victinbank- CN 8

902090000000055

10

BHXH Quận 10

Vietinbank- CN 10

902110000000058

11

BHXH Quận 11

Vietinbank- CN 11

902120000000055

12

BHXH quận Bình Tân

Vietinbank- CN Tây Sài Gòn

902170000000050

13

BHXH huyện Củ Chi

Vietinbank- CN Bắc Sài Gòn

902150000000056

14

BHXH quận Bình Thạnh

Vietinbank- CN 7

902080000000058

15

BHXH quận Gò vấp

Vietinbank- CN 9

902100000000051

16

BHXH quận Phú Nhuận

Vietinbank- CN 2

902030000000053

17

BHXH quận Tân Bình

Vietinbank- CN 12

902130000000052

18

BHXH quận Thủ Đức

Vietinbank- CN Thủ Đức

902140000000059


Xin thông báo để các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Thu) để được hướng dẫn, giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PGĐ (phụ trách thu);

  • Website;

  • Lưu: VT, KHTC

GIÁM ĐỐC


Cao Văn Sang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.