BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5094 / TCHQ - GSQL

V/v xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng


Trả lời công văn số 755 / HQĐNg - GSQL ngày 25/5/2015 về việc bổ sung địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế tại khu vực xuất cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Căn cứ Điều 6, Điều 7 Thông tư số 148 / 2013 / TT - BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính, trên cơ sở nội dung công văn số 755 / HQĐNg - GSQL ngày 25/5/2015 của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan xác nhận: Cửa hàng miễn thuế tại tầng 1 khu cách ly xuất cảnh của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.


  2. Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng lập kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng miễn thuế của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đảm bảo quản lý chặt chẽ.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh