Open navigation

Công văn 2072/TCT-CS Vướng mắc về xử phạt kê khai thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2072 / TCT - CS 

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  235 / CT - KTNB  ngày 20/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn vướng mắc về xử phạt kê khai thuế GTGT của Công ty TNHH xây lắp Minh Tâm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số  98 / 2007 / NĐ - CP  ngày 07/6/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;


Căn cứ Khoản 5, Điều 8 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11 tháng 1 năm 2012 của Bộ Tài chính; Khoản 5, Điều 8 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT;


Căn cứ khoản 1.b Điều 14 Thông tư số  64 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế nêu tại công văn số  235 / CT - KTNB  ngày 20/01/2015.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr: Cao Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC, KK-TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.