Open navigation

Công văn 4044/VPCP-KTTH Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi có tính chất phúc lợi


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4044 / VPCP - KTTH 

V/v thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Bộ Tài chính.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  5739 / BTC - TCT  ngày 04 tháng 5 năm 2015 về việc chính sách thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  5739 / BTC - TCT  nêu trên. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung quy định về trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cho phù hợp.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh; Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.