Open navigation

Công văn 6037/TCHQ-GSQL Tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  6037 / TCHQ - GSQL 

V/v tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Qua công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian vừa qua đã phát hiện một số trường hợp nhập khẩu hàng hóa là phế liệu không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến môi sinh, môi trường. Để tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu và ngăn chặn các trường hợp nhập khẩu phế liệu không đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:


  1. Thực hiện đúng các quy định tại Thông tư liên tịch số  34 / 2012 / TTLT - BCT - BTNMT  ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Luật Hải quan, Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan). Tăng cường kiểm tra chặt chẽ các lô hàng phế liệu nhập khẩu để kịp thời phát hiện những trường hợp phế liệu nhập khẩu không đúng với quy định, không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các trường nhập khẩu phế liệu vi phạm quy định bảo vệ môi trường.


  2. Thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng phế liệu nhập khẩu, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra.


  3. Theo quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định. Do vậy, trong quá trình kiểm tra phế liệu nhập khẩu phải trưng cầu giám định về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả kiểm tra, kết quả giám định là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan.


Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản liên quan đề cập tại công văn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trường hợp phát hiện những sơ hở về cơ chế, chính sách pháp luật, quy trình thủ tục liên quan đến phế liệu nhập khẩu phải kịp thời báo cáo kèm đề xuất thực hiện về Cục Hải quan và Tổng cục Hải quan để kịp thời xử lý./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);

  • Lãnh đạo TCHQ;

  • Thanh tra TCHQ; (để p/h)

  • Cục ĐTCBL; (để p/h)

  • Ban QLRR; (để p/h)

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.