Open navigation

Công văn 2326/TCT-CS Chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2326 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.


Trả lời công văn số  643 / CT - THNVDT  ngày 10/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre xin ý kiến về khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại điểm n, khoản 2, Điều 9 Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định các khoản tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:


  “n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước danh cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”


 • Tại điểm 2.26, khoản i, Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


  “2.26. Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này; chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, chi tài trợ làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:


  1. Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.


  2. Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số  06 / TNDN  ban hành kèm theo Thông tư này); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo); hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”


 • Tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số  09 / 2011 / QĐ - TTg  ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Điều 1. Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 -2015 như sau:

 1. Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000  đồng / người / tháng  (từ 4.800.000  đồng / người / năm)  trở xuống.


 2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000  đồng / người / tháng  (từ

  6.000.000  đồng / người / năm)  trở xuống.


 3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến

  520.000  đồng / người / tháng .


 4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000  đồng / người / tháng .


Điều 2. Mức chuẩn nghèo quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế, xã hội khác.”


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của Chính phủ và có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.