Open navigation

Công văn 2385/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2385 / TCT - CS 

V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Kiến Vương;

(Đ/C: Lô 22/7, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  1815 / CV - KV  ngày 11/5/2015 của Công ty TNHH Kiến Vương về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Liên quan đến vướng mắc đối với trường hợp của Công ty TNHH Kiến Vương, Tổng cục Thuế đã có công văn số  216 / TCT - CS  ngày 20/1/2015 trả lời Công ty TNHH Kiến Vương và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (bản photocopy công văn đính kèm). Do tại công văn của Công ty không nêu cụ thể các thông tin liên quan đến dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh có đáp ứng tiêu chí về đầu tư mở rộng quy định tại Luật thuế TNDN số  32 / 2013 / QH13  và các văn bản hướng dẫn thi hành hay không nên Tổng cục Thuế không có cơ sở để trả lời cụ thể. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại công văn số  216 / TCT - CS  ngày 20/1/2015 của Tổng cục Thuế, thực tế đáp ứng các điều kiện đối với trường hợp của Công ty TNHH Kiến Vương để hướng dẫn doanh nghiệp xác định cụ thể ưu đãi thuế TNDN phù hợp với quy định của pháp luật về thuế.


Tổng cục Thuế thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.