Open navigation

Công văn 2469/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2469 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội;

- Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn

(Địa chỉ: Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội).


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  6016 / CT - TTr2  ngày 10/2/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục qua thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2013 (kèm theo Biên bản Thanh tra thuế ngày 06/01/2015 của Đoàn Thanh tra Cục Thuế TP Hà Nội) và công văn số  299 / BC - TQT  ngày 26/5/2015 của Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn báo cáo bổ sung nội dung liên quan đến loại hình hoạt động của Trường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) quy định về Người nộp thuế trong đó bao gồm:


“c) Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;”


- Tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:


“Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).


Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa quy định tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định.”.


+ Tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:


“Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10% kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”.


+ Tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số  122 / 2011 / NĐ - CP  ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  nêu trên của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi) quy định: “11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 5 Điều 15 như sau:


“3. Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa) và phần thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản.


Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa quy định tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định.””.


- Tại điểm A Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số  1466 / QĐ - TTg  ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đã quy định cụ thể loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục (Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông).


Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế rà soát điều kiện thực tế Trường THCS- THPT Trần Quốc Tuấn (Trường) đáp ứng đối với thời kỳ thanh tra thuế từ năm 2011 đến năm 2013 để xác định mức ưu đãi thuế TNDN theo đúng các quy định nêu trên, cụ thể: nếu Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể quy định tại điểm A Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số  1466 / QĐ - TTg  ngày 10/10/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ thì phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa giáo dục của Trường được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%.


Đối với thời kỳ đã được kiểm tra chấp hành pháp luật thuế, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định của Luật thuế TNDN, Luật Quản lý thuế, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành để xử lý đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ I, Vụ HCSN, Vụ CST; Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.